Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Tháng 12 : 170
Năm 2022 : 6.488
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịchủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnhtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ĐẢNG ỦY XÃ VIỆT CƯỜNG

CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS

*

Số: 02 -KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

         Việt Cường, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-------------------------------------------

 

        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW)

         Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

      Chi bộ trường TH&THCS Việt Cường xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020 gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp có tính chất thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo kế hoạch toàn khóa (2016 - 2020) của Chi bộ đã xác định; tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường  lần thứ II, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

     Tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi bộ và cả hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

     Chi bộ trường TH&THCS Việt Cường tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

      Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019 để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch của Đảng ủy xã về thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2020.

      Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng xây dựng, nhân rộng và tổ chức tuyên dương khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác; thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW vào kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện ở chi bộ trường TH&THCS và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

     II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

     1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     2. Chi bộ, Nhà trường, các đoàn thể lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

       Nhà trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Từng đảng viên, giáo viên, nhân viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

       3. Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện: Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên, viên chức hàng năm.

      III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ

      1. Thời gian

     - Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 cho đảng viên và toàn thể các bộ giáo viên, nhân viên trong tháng 0 2/2020. 

     - Sau học tập, đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường chủ động giáo dục cho học sinh, tuyên truyền rộng rãi trong phụ huynh học sinh về nội dung chuyên đề.

     2. Tài liệu

   Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Chi bộ 

   - Triển khai Kế hoạch cụ thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức để thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

    - Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, trong sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

      - Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng kí nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020. Đồng thời nghiêm túc thực hiện việc học tập theo Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả.

     2. Cá nhân đảng viên, giáo viên, nhân viên

    - Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, các cá nhân đảng viên, giáo viên, nhân viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký việc làm theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm. Định kỳ báo cáo gửi cho chi bộ. 

     - Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý, giáo viên.

     Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Trường TH&THCS Việt Cường.

Nơi nhận:       

- Đảng ủy xã Việt Cường,

- Nhà trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn,

- Webtise trường,

- Lưu Chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Lê Thị Yên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới